Эрхэм зорилго

Олон улсын болон үндэсний дээд боловсролын шилдэг менежмент, арга технологи эзэмшсэн хууль, эрх зүй нийгмийн ухааны эрдэм, шинжилгээ сургалтын тэргүүлэх их сургууль байх.

Үнэт зүйл

  • Эрдэм шижилгээ, сургалтын Шихихутуг дэг жаяг
  • Сургуулийн нэр хүнд байр суурь, туршлага 
  • Төгсөгчдийн цараа
  • Хамтын зорилго, эрмэлзлэл, уламжлал шинэчлэл
  • Чанарын удирдлага, инновацийн менежмент

Алсын хараа

Ёс зүйтэй, чадварлаг эрх зүйч, хуульч бэлтгэх чадавхитай эрдэм шинжилгээ, сургалтын чанартай үйлчилгээг бий болгох.

Үзэл баримтлал
Шихихутуг их сургуулийн үзэл баримтлал нь сургуулийн эрхэм зорилго, стратегийн зорилтууд, алсын хараа, үнэт зүйлд тодорхойлогдсон тасралтгүй хөгжлөөр дээд боловсролын үндэсний болон олон улсын шилдэг стандарт, жишигт хүрсэн сургалтын үйлчилгээтэй, үр дүн, үр өгөөж нь улс орондоо төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалт, судалгааны үндэсний томоохон төв болох чиг хандлагаар
тодорхойлогдоно. Энэхүү үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх гол арга хэрэгсэл нь чадварлаг менежмент, инноваци, чанарын удирдлага, өөрийн үнэлгээний тогтолцоо болно.