Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан байдал
Магадлан итгэмжлэл
  • 2001 онд дээд боловсролын байгууллагын анхан шатны  магадлан итгэмжлэл
  • 2006 онд дээд боловсролын байгууллагын ахисан түвшний магадлан итгэмжлэл
  • 2011 онд эрх зүйн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
  • 2014 онд бизнесийн эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
  • 2018 онд БМИҮЗ, ХБНГУ-ын ASIIN байгууллагатай хамтарсан ижилсэх түншлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 3 дахь шатны дээд боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэл
  • 2019 онд эрх зүйн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл
  • 2020 онд Менежмент /бизнес/ магистрын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл