танилцана уу.
 
Шихихутуг ИХ Сургуульд оюутан элсүүлэх журам
/2019-2020 оны хичээлийн жилд/
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 Шихихутуг их сургуулийн магистрын болон бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт оюутан элсүүлэхэд БСШУС-ын сайдын /хуучнаар/ 2013 оны А/79 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-д нийцүүлэн гаргасан дараах журмыг удирдлага болгон элсэлтийг зохион байгуулна. Үүнд:
 • 2019-2020 оны хичээлийн жилд Шихихутуг их сургуульд Улаанбаатар хотоос бакалаврын түвшний хөтөлбөрийн өдөр, эчнээ сургалт; магистр, докторын түвшний хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам
 • Хөдөө орон нутгаас бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэхэд “Аймаг, орон нутгаас Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум /МИДСК/-ын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу МИДСК зохион байгуулж элсүүлнэ.
  1.  Энэхүү журмын зорилго нь Шихихутуг их сургуульд оюутан элсүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг зохицуулна.
  2.  Элсэлтийг захирлын тушаалаар батлагдсан комисс зохион байгуулна.
  3.  Элсэлтийн комисс үйл ажиллагаандаа ил тод, шударга, хүртээмжтэй, тэгш байдлыг хангах зарчмыг удирдлага болгон ажиллана.
  4.  Шихихутуг их сургууль хяналтын тоондоо багтаан оюутнаар элсүүлж, суралцах эрхийн бичиг олгоно.
  5.  Ерөнхий шалгалттай холбоотой мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвийн сайт /www.eec.mn/, Шихихутуг их сургуулийн элсэлттэй холбоотой мэдээллийг www.shihihutug.edu.mn сайтад тус тус мэдээлнэ. 
Хоёр. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага ба шалгалт
2.1 Шихихутуг их сургуульд элсэгч бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн, боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулдаг Монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгсөн байх,
2.2 Бакалаврын боловсролын “Эрх зүй” хөтөлбөрийн өдрийн сургалтад суралцах хүсэлтэй элсэгч нь:
А. Хөдөө орон нутагт. Нийгмийн тухай мэдлэг, математикийн шалгалт өгнө.
Б. Улаанбаатар хотод. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээс гадна математик эсвэл гадаад хэлний аль нэг шалгалтыг өөрийнхөө сонголтоор өгсөн байна.
2.3 Энэ журмын 2.2-т заасан хичээлүүдийн ерөнхий шалгалтын оноо нь аль нэг нь 410-аас, хоёр дахь нь 400-аас дээш байна.
2.4 Дээд боловсролтой иргэнийг энэхүү журмын 2.1-2.3-т заасныг үл харгалзан элсэлтийн ерөнхий шалгалтгүй бакалаврын боловсролын өдрийн ангид элсүүлэн суралцуулна.
2.5 Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг бакалаврын Эрх зүй хөтөлбөрийн эчнээ сургалтад элсүүлэн суралцуулна. Эчнээ сургалтад элсэгчээс үндсэн хуулийн мэдлэгийн шалгалт авна.
2.6 Эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг магистрын хөтөлбөрт суралцуулна. Энэ хөтөлбөрт элсэгчдээс мэргэжлийн суурь болон англи хэлний шалгалт авна.
2.7 Хууль зүйн магистрын зэрэгтэй иргэнийг докторын хөтөлбөрт суралцуулна. Энэ хөтөлбөрт элсэгчдээс мэргэжлийн болон англи хэлний мэдлэгийн шалгалт авна.
2.8 Шихихутуг их сургуульд элсэн суралцахыг хүссэн гадаадын харьяат иргэний асуудлыг “Шихихутуг их сургуульд “Гадаадын иргэдийг суралцуулах журам”-аар зохицуулна.
 
Гурав.  Элсэлтийн бүртгэл
3.1 Элсэлтийн бүртгэлийг хичээлийн байранд болон онлайнаар www.shihihutug.edu.mn хаягийн “Онлайн элсэлт” цонхоор орж бүртгүүлнэ.     
 3.2 Шихихутуг их сургуульд элсэгчдийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн гарсан өдрөөс эхлэн ажлын 10 өдөрт багтаан бүртгэнэ.
3.3 Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Өргөдөл /зохих загварын дагуу/
 • Эссе /Хөтөлбөр сонгосон шалтгаан, суралцах хүсэл, зорилгоо илэрхийлсэн/
 • Эрүүл мэндийн үзлэгийн баримт /Сүрьеэ, ДОХ-ын шинжилгээ сүүлийн 3 сар/
 • Цахим үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • Дээд боловсролтой иргэн бол бакалаврын диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Монгол хэл, бичгийн ерөнхий шалгалтын хуудас, Ерөнхий шалгалтын батламж
 • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно.
 • Бичиг хэргийн хавтас /цагаан өнгөтэй/
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /Шихихутуг их сургуулийн ХХБанкны 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/
3.4 Эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийг 9-р сарын 10-наас 9-р сарын 25-ныг дуустал тус тус бүртгэнэ.
  3.5 Эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ.
 • Анкет бөглөх /төрийн албан хаагчийн/
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Бакалавр, магистрын диплом /нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • Цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 3 сард авахуулсан байх/, селфидсэн зургийг хориглоно.
 • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөгийг төлсөн баримт /Шихихутуг их сургуулийн 499092709 тоот, Хаан банкны 5027718899 тоот төгрөгийн дансанд тушаасан орлогын мэдүүлэг/
Дөрөв. Өдрийн сургалтад элсэгчдийг шалгаруулах ба зарлах
4.1 Энэ журмын 2.1-2.3-т заасан болзол хангасан бүртгүүлэгчдийн хоёр шалгалтын нийлбэр оноогоор онооны жагсаалт хийн, хяналтын тоонд багтаан  шалгаруулж, элсүүлнэ.
4.2 Шалгаруулалтыг 7 дугаар сарын 01-ний дотор хийж, тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг Шихихутуг их сургуулийн вэб сайтад /www.shihihutug.edu.mn/, болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна. 
Тав. Эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийг шалгаруулах ба зарлах
5.1 Энэ журмын 2.5-д заасан болзол хангасан бүртгүүлэгчдээс шалгаруулалт хийхдээ Үндсэн хуулийн мэдлэгийн шалгалтын оноогоор эрэмбэлэн онооны жагсаалт гаргана
5.2 Магистрын хөтөлбөрт эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй иргэнээс мэргэжлийн суурь, англи хэлний шалгалт авч онооны жагсаалт гаргана.
5.3 Докторын хөтөлбөрт хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй иргэнээс мэргэжлийн болон англи хэлний шалгалт авч онооны жагсаалт гаргана.
5.4  Эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийн шалгаруулалтыг 9 дүгээр сарын 28-ны дотор хийж, тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийг Шихихутуг их сургуулийн вэб сайтад /www.shihihutug.edu.mn/, болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна.
 
Зургаа. Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсүүлэх
6.1 Нийгмийн тухай мэдлэг, математик, гадаад хэлний чиглэлээр олон улсын болон улс, аймаг, нийслэл, дүүргийн олимпиадад I-IY байрт шалгарсан сурагчийг энэ журмын 2.3-т заасан болзолыг хангасан тохиолдолд нотлох баримтыг үндэслэн онооны дараалал харгалзахгүй шууд элсүүлнэ.
6.2 Олон улсын болон үндэсний хэмжээний уралдаан тэмцээнд /урлаг, спорт, бусад/ амжилттай оролцсон элсэгчийн элсэлтийн шалгалтын оноо энэ журмын 2.3-т заасан болзолыг хангасан тохиолдолд нотлох баримтыг үндэслэн онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.
6.3 Шалгаруулалтад тэнцсэн элсэгчдээс нэг гэр бүлийн 2 ба түүнээс дээш оюутан элссэн тохиолдолд элсэгч тус бүрийн эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг 10 хувиар хөнгөлнө.
6.4 Элсэлтийн шалгалтын хоёр хичээлд тус бүр 750-аас дээш оноотой элсэгчид эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг 20 хувиар хөнгөлнө. 
Долоо. Шихихутуг их сургуульд элсэлт авах  
7.1  2018-2019 оны хичээлийн жилд элсүүлэх хөтөлбөр
Найм.  Шихихутуг их сургуульд элсэн суралцах эрх олгох
8.1 Онооны жагсаалт болон хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэх болзол хангаж, хяналтын тоонд багтсан, сургалтын төлбөрийг 50%-аас дээш төлсөн элсэгчдэд суралцах эрхийн бичиг олгоно.
8.2 Элсэгч энэхүү журмын 3 дугаар зүйлд заасан материалыг эх хувиар, сурагчийн хувийн хэрэг, төгссөн сургууль болон ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолтыг бүрдүүлнэ.
8.3 Сургалтын төлбөр төлсөн баримт, 8.2-д заасан материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийж ирүүлнэ.
8.4 Сургалтын төлбөрийг оюутны суралцах тухай гэрээнд заасны дагуу 8 дугаар сарын 20-ны дотор бүрэн төлж дуусгасан байна.
8.5 Шалгаруулалтад тэнцсэн элсэгчдийн бүртгэлийг 7 дугаар сарын 25-наар тасалбар болгох ба дурьдсан хугацаанд суралцах эрхийн бичгээ аваагүй элсэгчдийг элсээгүйд тооцно.
8.6 Элсэлтийн комиссын хуралдаанаар элсэлтийн шалгалтын дүнг хэлэлцэж, шалгуур хангаж, шаардлагад тэнцсэн элсэгчийг сонгосон хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах саналыг Их сургуулийн захиралд танилцуулна. 
8.7 Элсэлтийн комиссын саналыг үндэслэн элсүүлэн суралцуулах тухай захирлын тушаалыг 8 дугаар сарын 26-ны дотор гаргаж, /www.shihihutug.edu.mn/ вэб сайтад болон сургуулийн мэдээллийн самбарт байрлуулна.
8.8 Элсэгч нь сургууль дээр өөрийн биеэр ирж 8 дугаар сарын 27, 28-ны  өдрүүдэд бүртгүүлж оюутны ёс зүйн болон чиглүүлэх сургалтад хамрагдана. бүртгүүлэн тухайн хичээлийн ж
8.9 Оюутан элсүүлэхтэй холбоотой аливаа маргааныг элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.
Ес. Элсэлтийн комиссын эрх, үүрэг
9.1 Шихихутуг их сургуулийн Захирлын тушаалаар элсэлтийн комиссыг байгуулна.
9.2 Элсэлтийн комисс нь дарга, гишүүдээс бүрдэнэ. Элсэлтийн комисс үйл ажиллагаагаа энэхүү журам болон Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид аймаг, орон нутгаас 2019-2020 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журмын дагуу зохион байгуулна.
9.3 Элсэлтийн комиссын дарга нь гишүүн нэг бүрийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, тэдний ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.
9.4 Элсэлтийн комиссын гишүүн нь санаачлагатай ажиллан элсэлтийн ажлыг боловсронгуй, үр дүнтэй явуулах, гарсан алдаа дутагдлыг засах талаар комиссын даргад мэдэгдэн ажиллахаас гадна тайлан бичнэ.
9.5 Комиссын дарга, гишүүд элсэгчдийн суралцах эрхийн бичгийг цэвэр нямбай, гаргацтай бичиж гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна.
9.6 Элсэлтийн комисс хариуцах ажлын хүрээнд элсэгчид, тэдний хууль ёсны төлөөлөгчийн гаргасан санал, гомдлыг холбогдох журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэнэ.