Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгийн зорилтууд:
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны /ЭШС/ ажлын ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлох;
 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зөв оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх;
 •  Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх;
 • Судалгаанд суурилсан сургалтын тэргүүлэх их сургууль байх зорилгыг ­ хангаж ажиллахад эерэг нөлөөлөл үзүүлэх.
Шихихутуг судалгааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
 • Сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох;
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан суурь болон хавсарга судалгаа хийх;
 • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн (тэргүүлэх) чиглэлийг тодорхойлох, бодлого зохицуулалт хийх;
 • Гадаад орнуудын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагатай хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
 • Захиалгат төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судалгааны ажил хийх.
Хамтран ажилладаг дотоод, гадаадын байгууллага:
Дотоодын:
 • УИХ-ын Тамгын Газар;
 • БСШУСЯам;
 • ХЗДХЯам;
 • УДШ;
 • УЕПГ;
 • ШШГЕГ;
 • Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэн.
Гадаадын:
 • ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Социалогийн Дорно дахины хүрээлэн;
 • БНСУ-ын Хандуны их сургууль;
 • ОХУ-ын Эрхүүгийн Улсын их сургууль;
 • ОХУ-ын Уралын их сургууль