Чанарын дотоод баталгаажуулалтын үнэлгээ
                                                         
 
2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019
    Хичээлийн үр дүнгийн судалгаа /Тэнхим бүр/ Хичээлийн үр дүнгийн судалгаа /Сургалтын алба/
Сурлагын чанар, амжилтанд хийсэн судалгаа Сурлагын чанар, амжилтанд хийсэн судалгаа Сурлагын чанар, амжилтанд хийсэн судалгаа Сурлагын чанар, амжилтанд хийсэн судалгаа
Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтанд хийсэн дүн, элсэгчдээс авсан судалгааны дүн мэдээ /ДБ маягт/ Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтанд хийсэн дүн, элсэгчдээс авсан судалгааны дүн мэдээ /ДБ маягт/ Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтанд хийсэн дүн, элсэгчдээс авсан судалгааны дүн мэдээ /ДБ маягт/ Элсэгчдийн ерөнхий шалгалтанд хийсэн дүн, элсэгчдээс авсан судалгааны дүн мэдээ /ДБ маягт/
Сэтгэл ханамжийн судалгаа /оюутан/ Сэтгэл ханамжийн судалгаа /оюутан/ Сэтгэл ханамжийн судалгаа /оюутан/ Сэтгэл ханамжийн судалгаа /оюутан/
Хөндлөнгийн шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэн судлах Хөндлөнгийн шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэн судлах Хөндлөнгийн шалгалтын дүн мэдээг нэгтгэн судлах  
  Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн нэгдсэн судалгаа   Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн нэгдсэн судалгаа
  Суралцагсдаас хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаарх санал асуулгын судалгаа /4-р курс/
 
Суралцагсдаас хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаарх санал асуулгын судалгаа /4-р курс/ Суралцагсдаас хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаарх санал асуулгын судалгаа /4-р курс/
 
      Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
      Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа
      Ангийн багшийн сэтгэл ханамжийн судалгаа /суралцагсдаас авсан/
      Хөтөлбөрийн PEO, PLO г тодорхойлох зорилтот судалгаа /багш нараас/
      Хөтөлбөрийн PEO, PLO г тодорхойлох зорилтот судалгаа /төгсөгчдөөс/
      Хөтөлбөрийн PEO, PLO г тодорхойлох зорилтот судалгаа /төгсөх ангийн оюутнуудаас/
 
            Чанарын удирдлага, хяналтыг “Орц, үйл явц /процесс/, гарц /төгсөлт/” гэсэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлсний үр дүнд сургуулийн сургалт, судалгааны Шихихутуг дэг жаяг төлөвшин төгсөгчдийн дийлэнх нь мэргэжлээрээ ажиллаж, ахисан түвшний сургалтанд үргэлжлүүлэн хамрагдаж, төрийн албан хаагчийн болон хуульчийн мэргэжлийн сонгон шалгаруулалтад тогтмол тэргүүлэх байранд шалгарч байна. Энэ үзүүлэлт нь сургалт, судалгааны чанарын бодлого, төлөвлөлт зохих түвшинд хэрэгжиж байгаагийн нэг нотолгоо гэж үзнэ.