ШИХИХУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
А. Мэргэжлийн суурь хичээл
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кредит цаг
1. Нийтийн болон хувийн эрх зүй философи JURI 808 3
2. Үндсэн хуулийн эдийн засаг JURI 812 2
3. Хууль зүйн анализ, задлан шинжлэл JURI 800 2
4. Эрх зүйн онолын үндсэн асуудал, чиг хандлага JURIS 705 3
5. Эрх зүйн түүхийн эх сурвалж судлал JURI 807 3
Багц цаг 13
 
Б. Мэргэжлийн суурь хичээл /Төр захиргааны эрх зүй/
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кредит цаг
1. Захиргааны эрх зүйн онол, судалгааны асуудал PLAW-710 3
2. Монголын төр, хууль цаазын сурвалж, судлал JURIS 752 3
3. Нутгийн өөрөө удирдах ёс, эрх зүйн харьцуулалт PUBL 822 2
4. Харьцуулсан үндсэн хуулийн эрх зүй COML 802 2
5. Харьцуулсан захиргааны эрх зүй COML803 2
6. Хүний эрхийг хамгаалах институт, баталгаа PUBL-818 2
Багц цаг 22
 
 В. Мэргэжлийн суурь хичээл /Эрүүгийн эрх зүй/
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кредит цаг
1. Гэмт явдлын шалтгаан, нөхцөл судлалын тулгамдсан асуудлууд CRLA-740 2
2. Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал INTL-806 2
3. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй COML-804 2
4. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрхийг хангах асуудал CRLA-714 2
5. Эрүүгийн эрх зүйн орчин цагийн асуудал, хөгжлийн чиг хандлага CRLA-713 3
6. Ял эдлүүлэх эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага CRLA742 2
Багц цаг 13
 
Г.Сонгон судлах хичээл
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кредит цаг
1. Байгаль орчны эрх зүйн тулгамдсан асуудал PUBL 816 3
2. Монгол улс дахь төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын хэрэгжилт, онол, арга зүйн үндсэн асуудал PUBL 815 3
3. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт явдлын чиг хандлага CRLA734 2
4. Үндсэн хуулийн процессын орчин үеийн асуудал PLAW 745 3
5. Шүүхийн шинэчлэлийн тулгамдсан асуудал: Төлөв, чиг хандлага CRLА 737 2
6. Эрх зүй ба хөгжил JURI 813 2
Багц цаг 15