Төгсөгчдийн холбоо нь 17 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд сургуулийнхаа төгсөгчдөд сургуулийн үйл ажиллагааны талаар мэдээллээр хангах болон төгсөгчдийн уулзалт, сургуулийн олон нийтийн арга хэмжээ зэрэг үйл ажиллагаануудыг хамтран зохион байгуулахаас гадна төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, харилцаа холбоог ханган ажилладаг байгууллага юм. 2008 он төгсөгчдийн "чандмань холбоо" анхдугаар чуулга уулзалтыг зохион байгуулав.