{{tabout.about}}
1. Төгсөгчийн мэдээлэл:
2. Ажлын мэдээлэл:
3. Боловсролын мэдээлэл:
/ Та хэрвээ Магистр хамгаалсан бол энэ талбарыг бөглөнө үү /
/ Та хэрвээ Доктор хамгаалсан бол энэ талбарыг бөглөнө үү /
/ Олон улсын хэмжээнд гаргасан амжилт /