Шихихутуг судалгааны хүрээлэн нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.
Үүнд:
  • Сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох;
  • Хууль зүйн шинжлэх ухааны сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан суурь болон хавсарга судалгаа хийх;
  • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн чиглэлийг тодорхойлох, бодлого зохицуулалт;
  • Гадаад орнуудын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагатай хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
  • Захиалгат төсөл хөтөлбөр, судалгааны ажил