ЭРХ ЗҮЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 
Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөрийн товчоон /өдрийн ангийн
сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд/, үе шат

 
 
Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөрийн /эчнээ ангийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд/ товчоон, үе шат
 
 
Эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөрийн /бизнесийн эрх зүйн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд/ товчоон, үе шат

 

ТӨГСӨГЧИЙН ЗАГВАР­


ЭРХ ЗҮЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

Эрх зүйч мэргэжлээр төгсөгч нь мэргэжлээрээ 5 жил ажилласны дараа хүрсэн байх түвшин /PEOs/ 
Шихихутуг Их сургуулийн “Эрх зүйч” хөтөлбөрөөр суралцагч нь төгсөхдөө дараах суралцахуйн үр дүнд /PLOs/ хүрсэн байна:
  PLOs Cуралцах үйлийн талбар /Блум таксаном/
PLO-1 Тодорхой тохиолдол, хэрэг, маргааныг хууль зүйн үүднээс эрх зүй судлал, шинжлэх ухаан, хууль хэрэглээний мэдлэг, чадвар, арга зүйг ашиглаж задлан шинжлэх, эрх зүйн үнэлэлт дүгнэлт өгөх; PLO-1a-Cog-Analyzing
PLO-1b–Cog- Applying
PLO-2 Мэргэжлийн хандлага, арга зүй шаардсан эрх зүйн асуудлаар шаардлагатай этгээдэд зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх PLO-2–Cog–Applying
PLO-3 Эрх зүйн асуудлаар шинжлэх ухааны оновчтой арга зүйд тулгуурлан судалгаа, шинжилгээ хийх; үр дүнг нь аливаа үйл ажиллагааг сайжруулахад ашиглах PLO-3a–Cog-Analyzing
PLO-3b–Cog-Creating
PLO-4 Эрх зүйн баримт бичгүүдийг шаардлага ханган боловсруулах; боловсруулсан баримт бичгийг үнэлж дүгнэх; боловсронгуй болгох PLO-4a–Cog-Applying
PLO-4b–Cog-Evaluating
PLO-5 Техник технологийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн хөгжих, үр дүнг мэргэжлийн үйл ажиллагаанд бүтээлчээр нэвтрүүлэх PLO-5–Psy-Adaptation, Cog-Creating
PLO-6 Мэргэжлийн агуулга бүхий үйл ажиллагаанд багийн гишүүн, эсвэл удирдагчаар үр бүтээлтэй ажиллах; аливаа асуудлын талаар үндэслэлтэйгээр илтгэх, мэтгэлцэх PLO-6–Cog– Applying, Aff-organizing
PLO-7 Тасралтгүй хөгжих, суралцах эрмэлзлэл бүхий байх PLO-7–Aff - Characterizing
PLO-8 Хүн, нийгмийн аливаа орчинд мэргэжлийн болон ёс зүйн үүрэг, хариуцлагаа ямагт ухамсарлах, үлгэрлэн биелүүлэх PLO-8–Aff - Characterizing
PLO-9 Мэргэжилтний болон бие хүний хувьд бусадтай харилцах харилцаа, хандлагын хувилбаруудыг оновчтой сонгон хэрэглэх мэдрэмжтэй байх PLO-9-Psy-Adaptation, Aff-Organizing
 
 
Хөтөлбөрийн танилцуулга дэлгэрэнгүй үзэх бол  уу.

"Англи хэлний хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлага" танилцуулгатай  танилцана уу.