Хөтөлбөрийн оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа, үр дүн
 
            Дотоод чанарын төлөвлөлтийн хэрэгжилт хэсгээс дүгнэн үзвэл, хөтөлбөрийн оролцогч тал болох “төгсөгч”, “суралцагч” -аас хөтөлбөрийг шууд бусаар үнэлэх сэтгэл ханамжийн судалгаа тогтмолжсон, үр дүнг хөтөлбөрийн сайжруулалтад тусгаж хэвшсэн.  
 
Хөтөлбөрийн үр дүнгийн судалгааг байгуулж буй хэлбэрүүд

 
                        Судалгааны үр дүнг хөтөлбөрийг хөгжүүлэхэд өргөн хүрээгээр ашиглаж байна. Тухайлбал