Тэнхмийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй, Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
Хөтөлбөрийн баг
  • Ж.Бямбаа  /Тэнхмийн эрхлэгч, (Ph.D) доктор/
  • Р.Оюунбадам  /(Ph.D) доктор, МУ-ын гавъяат хуульч/
  • П.Баянбаатар  /Докторант/
  • О.Батсүх  /магистр/