БАТЛАВ: ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА  С.ОЮУНБИЛЭГ   
ШИХИХИУТУГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  \ЭЧНЭЭ\

                                                                                          
1-р улирал
 
                                                                                        2-р улирал


                                                                                        3-р улирал


                                                                                        4-р улирал


                                                                                        5-р улирал


                                                                                          6-р улирал